ĐĂNG TIN
HOTLINE

Hỗ trợ trực tuyến

062 3847 777

muabanbinhthuan77@gmail.com

Thống kê website
Số người Online: 677

Lượt truy cập: 17788043

Hướng dẫn tập huấn chế độ kế toán mới
» Công Nghệ
Đăng lúc 11:26 29/01/2015

THÔNG BÁO TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MỚI THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ  TP. HỒ CHÍ MINH

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 76/TB-ĐHM                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Cơ quan, Doanh nghiệp.

 

THÔNG BÁO TẬP HUẤN

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MỚI THEO

THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

 

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31 tháng 05 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;

Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất. Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày BCTC từ năm 2015 trở đi. Thông tư số 200/2014/TT-BTC cởi mở hơn so với Quyết định 15, mang tính chất hướng dẫn nhiều, coi trọng BẢN CHẤT HƠN HÌNH THỨC.

Thông tư 200 đã thay đổi về bản chất một số điểm chính sau đây:

1. Bỏ 3 hình thức ghi sổ kế toán (nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung). Nhiều giao dịch/nghiệp vụ thay đổi quan điểm ghi nhận. Theo đó (i) có một số TK bỏ đi, một số TK thêm vào, (ii) trình bày một số chỉ tiêu trên BCTC có thay đổi, (iii) việc hạch toán vào một số TK sẽ khác với việc trình bày trên BCTC, ….

2. Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không bắt buộc phải tuân thủ, doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho phù hợp với từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn ban hành mẫu sổ và chứng từ kế toán để mang tính chất hướng dẫn doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không tự thiết kế mẫu sổ và chứng từ cho riêng mình.

3. Khi lập báo cáo tài chính thì sự giảm giá tài sản (impairment asset) được xem xét đến cho một số nghiệp vụ: Ví dụ: Một số khoản đầu tư tài chính và bất động sản đầu tư.

4. Việc ghi nhận giao dịch/nghiệp vụ theo hướng sẽ được tuân thủ cao nhất chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

5. Việc hạch toán cho mục đích kế toán sẽ có sự phân biệt rõ với mục đích thuế.

6. Thuyết minh BCTC bao gồm cả nội dung và đối tượng.

7. Các chỉ tiêu không phát sinh trên BCTC doanh nghiệp được phép bỏ đi.

8. Rất nhiều nghiệp vụ hạch toán thay đổi: Thay đổi số hiệu TK hạch toán, thay đổi quan điểm ghi nhận giao dịch. Ví dụ bỏ một số TK 129, 139, 142, 144, 223, 311, 315, 342, 415, 512, 531, 532, … đổi tên TK 344, thêm TK 1534, 1557, …, một số tên gọi tài khoản thay đổi, khi hạch toán không quan niệm TK ngắn hạn hay dài hạn, chỉ khi lập BCTC mới quan tâm đến tài sản ngắn hạn và dài hạn.

9. Trong chế độ mới có nội dung hướng dẫn về chuyển số dư và điều chỉnh hồi tố.

10.  BCTC hợp nhất là một phần của chế độ kế toán doanh nghiệp.

11. Chia cổ tức dựa trên BCTC hợp nhất, không dựa trên BCTC công ty mẹ.

12. Một số tình huống hợp nhất BCTC được hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là hợp nhất BC lưu chuyển tiền tệ.

Để giúp cho đội ngũ kế toán tại các doanh nghiệp cũng như đội ngũ kế toán và kiểm toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời tinh thần các nội dung mới của Chế độ kế toán doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt ngay từ đầu năm 2015; Trường Đại học Mở TP. HCM phối hợp Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức khóa tập huấn Cập nhật Thông tư 200/2014/TT-BTC  tại Bình Thuận với nội dung như sau:

- Đối tượng: Chủ Doanh nghiệp, Tổng Giám đốc, Giám đốc; Giám đốc Tài chính, Kế toán Trưởng; Kế toán Tổng hợp, Kiểm toán viên, Nhân viên kiểm toán; Kế toán viên hành nghề, các Nhân viên kế toán; Và các cá nhân có quan tâm

- Thời lượng tập huấn: 4 buổi

- Học phí: 2.000.000 đồng/người

- Nội dung tập huấn: Hướng dẫn tài khoản kế toán; Hướng dẫn lập hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp; Hướng dẫn hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán; Hướng dẫn lập sổ kế toán và hình thức kế toán

  • Ban Giảng viên: Chuyên viên Bộ Tài chính và giảng viên các trường đại học tại TP. HCM
  • Khai giảng: 07/03/2015
  • Đăng ký học tại:

Trung tâm Tư vấn - Đào tạo nhân lực Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 38- Nguyễn Hội - Phan Thiết, phòng C101, điện thoại: (062)3 821052,  email: trungtamtuvan@btu.edu.vn, (thông tin đăng ký gồm: họ và tên, số điện thoại, tên khóa học).

Để triển khai tổ chức lớp học chu đáo; Quý cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ trước qua điện thoại hoặc email trên đây. Mọi chi tiết cần biết thêm, xin liên hệ theo số điện thoại 0913173924 (gặp Anh Nguyễn Thái Hùng GĐ. Trung tâm Tư vấn - Đào tạo nhân lực Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận).

            Trân trọng kính chào./.                                                         

                                                                                                        TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      KT. GĐ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BDNV 

Nơi nhận:                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                         

- Lưu VT.                                                                                                      (đã ký)

 

                                                                                                              Đỗ Ngọc Sơn